معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا س مینو دشت خبرداد

گلستان- مجموعه فعالیتهای پژوهشی مدرسهدر فضای مجازی

شناسه خبر : 93814

1399/04/09

تعداد بازدید : 17

گلستان- مجموعه فعالیتهای پژوهشی مدرسهدر فضای مجازی
به گزارش معاون پژوهش مدرسهعلمیه الزهرا س مینودشت فعالیتهای پژ<هش یمدرسه در ایام کرونا متوقف نبوده و در شبکه های اجتماعی فعالیتهای چشمگیری را شاهد هستیم که در گزارش تصویری زیر ارائه می گردد: