معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا س بندر ترکمن خبر داد

گلستان- برگزاری نشست پژوهشی احکام کفن و دفن دربیماری های مسری

شناسه خبر : 93475

1399/04/15

تعداد بازدید : 17

گلستان- برگزاری نشست پژوهشی احکام کفن و دفن دربیماری های مسری
با انتشار ویروس منحوس کرونا و تعطیلی اماکن آموزشی از جمله حوزه های علمیه خواهران ،مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (سلام الله )بندرترکمن مورخه 4/4/99 اقدام به برگزاری نشست پژوهشی با عنوان « احکام کفن و دفن دربیماری های مسری » باحضور کارشناس محترمه خانم اشرف قانعی زارع مدرس مدرسه مقدسه ازطریق سامانه سیما نموده است .

 

دردین اسلام نسبت به تجهیز میت اموری واجب است و هرمیتی احکامی دارد .اولین موردآن واجب بودن غسل است که میت را سه بار غسل ؛به این کیفیت که یکبار باآب و سدر،باردوم باآب و کافورو بارسوم باآب خالص می نمایند.هرکدام از سدر و کافور که نباشد به جای آن درغسل از آب خالص استفاده می شود.

غسل به دوصورت ترتیبی و ارتماسی می تواند صورت پذیرد ودرانجام غسل ، غسل ترتیبی برغسل ارتماسی مقدم است .

درمیتی که امکان غسل کردن وجودندارد یاحالت اضطرار وجودداشته باشد تیمم بدل از غسل جایگزین  می شود تیمم بدل از غسل باآب و سدر ، تیمم بدل از غسل باآب و کافور و تیمم بدل از غسل باآب خالص .

درحالت اضطرار که تیمم جایگزین غسل می گردد نظرمراجع عظام در کمیت غسل اختلافی است و بعضی مراجع 3تیمم و برخی 4تیمم را معتقدند. درتیمم واجب است بادست خودمیت و درحالت اضطرار بادست فردزنده انجام گیرد.نظر امام درحالت اضطرار که امکان تیمم بادست میت وجودندارد  این است که جمع بین تیمم شودبه این کیفیت که یکباربادست میت و یکبارهم تیمم دهنده بادست خویش میت راتیمم دهد.  

دومین حکمی که واجب است حنوط میت است مالیدن کافوربه اعضاءهفتگانه ازقبیل : پیشانی ،کف دودست ،سردوزانو ،سرانگشتان پا .درحنوط کردن اگر مقدارکافورکم باشد پیشانی برسایراعضاءمقدم می گردد.

سومین احکام که واجب ،کفن کردن است کفن سه بخش است لنگ که از ناف تازانو است ،پیراهن از سرشانه تاساق پا و سرتاسری که میت را داخل آن ازبالاو پایین می پیچانند.درحال اضطرار و درجایی که نتوان مرحله اول راانجام دادنوبت به وظیفه حالت اضطرارعمل می شود و روی همان لباس می توان کفن کردو سه بخش کفن روی لباس انجام می گیرد. مثلا درجایی که پزشکان می گویندنباید لباس میت رادرآورد درجایی که متخصصان یک نظردارندونظراسلام چیزدیگری است ،دراینجانوبت به مرحله دوم می رسد وکفن روی لباس صورت می گیرد.

چهارمین احکام واجب ،نماز برمیت است .نماز خواندن برمیت اگرچه بچه باشد واجب است ،درهرحالتی ودرهرشرایطی حتی بیماری های مسری نماز مثل حالت عادی اجرامی شود زیرامیت را درکاور یاتابوت که امکان سرایت وجودندارد قرارداده و نماز براو خوانده می شود.

پنجمین و آخرین مرحله دفن است که بعداز اتمام مراحل فوقانی میت را اعم ازکرونایی و غیرکرونایی باید درزمین دفن می نمایند واین حکم برای همه جاری می شود تا بوی او بیرون نیاییدو درندگان هم نتوانند بدنش رابیرون آورند.واین شبهه برای برخی مطرح می شودکه اموات کرونایی نبایددرقبرستان های عادی دفن شوند ,این صحت ندارد زیرا بعدازدفن میت درزمین امکان سرایت بیماری وجودندارد .منتهی بایددقت نمود درزمان دفن میت عادی مستحب است کسی واردقبرشده و صورت رابازوروبه قبله نمایند درمورد میت کرونایی به علت احتمال سرایت بیماری این امکان وجودندارد .