خوزستان نشست علمی - پژوهشی مدرسه علمیه فاطمه معصومه (س) اهواز

شناسه خبر : 89634

1398/12/07

تعداد بازدید : 12

خوزستان نشست علمی - پژوهشی مدرسه علمیه فاطمه معصومه (س) اهواز
نشست علمی- پژوهشی با عنوان (نقش زنان در تحولات اجتماعی)، و با موضوع (زنان بعد از انقلاب اسلامی) با حضور استاد ارائه کننده: فخر السادات شیخ الاسلامی، و دبیر علمی: خانم فرهنگ پور مورخ 98/11/19 در مدرسه علمیه فاطمه معصومه (س) اهواز برگزار گردید.

نگاه اسلام درتحولات اجتماعی به انسان است.درآیه 21سوره احزاب مطرح شده است:((لقدکان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجوا الله والیوم الاخره وذکرالله کثیرا))قطعابرای شما دراقتدا به رسول خدا سرمشقی نیکوست برای آن کس که به خدا وروز بازپسین امیدداردوخدا رافراوان یادمی کند.مابایدالگوهای خوب داشته باشیم خداوند برای ماالگوی بالادستی معرفی می کندومااگرمی خواهیم تحول آفرین باشیم بایداول شخص اسلام موردنظرماباشدفارغ ازجنسیت مردیازن بودن.درتحولات اجتماعی نقش زنان مهمترواثرگذارتروماندگارترازمردان است چراکه زنان دارای ویژگی های بسیارممتازی هستندکه خدای متعال به آنهاداده است وبراین اساس مسئولیت های سنگین تری برعهده زنان است محال است درجامعه ای زنان اراده نکنندوتحولی اتفاق نیافتدیک زن موقعی که حرکت می کند همسروپسرانش در پشت سر اوحرکت می کنندواین را ما درکشورخوددیدیم درهرموقع هم که بخواهندانسانیت وشرافت را در جامعه ای ساقط کننداول نقش زنان را ساقط کرده اندمانندآنچه دراروپا وآمریکا اتفاق افتاده است درهرجامعه ای که زنها بیدارشدندبلافاصه درآن جامعه بیداری به وجودآمدبنابراین ماموریت زنان سنگین است.

اخبار مرتبط