موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران برگزار کرد.

قم، برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سطح 3

شناسه خبر : 87882

1398/10/30

تعداد بازدید : 44

قم، برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سطح 3
دویست و بیست وهفتمین جلسه دفاعيه سطح 3 در موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه قم، به همت معاونت پژوهش برگزار شد.

به همت معاونت پژوهش، دویست و بیست وهفتمین جلسه دفاعيه، پايان‌نامه سطح 3 خانم حکيمه احساني در (رشته تاریخ اسلام) در موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران) برگزارشد.

در این جلسه دفاعیه، پايان‌نامه خانم حکيمه احساني با رویکرد « نقش زنان در فتوحات مسلمانان بعد از رحلت پيامبر (ص) تا پايان عصر اول عباسي» با حضور استاد راهنما خانم زهرا روح الهي اميريمورد بررسی قرار گرفت.