تهیه بروشور پژوهشی

تهیه بروشور پژوهشی

شناسه خبر : 87780

1398/10/28

تعداد بازدید : 40

تهیه بروشور پژوهشی - خوزستان - بندر امام خمینی (ره)- مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) واحد خواهران

 تهیه بروشور پژوهشی با عنوان ضرورت و اهمیت پژوهش از دیدگاه طلبه