سمنان دفاع پایان نامه سطح سه با موضوع« بررسي فقهي امكان اعطاي وام درمان مبتني بر عقود انتفاعي در نظام بانكداري بدون ربا: ارائه يك مدل » درموسسه آموزش عالی حوزوی عصمتیه سمنان

شناسه خبر : 83012

1398/08/11

تعداد بازدید : 13

سمنان دفاع پایان نامه سطح سه با موضوع« بررسي فقهي امكان اعطاي وام درمان مبتني بر عقود انتفاعي در نظام بانكداري بدون ربا: ارائه يك مدل » درموسسه آموزش عالی حوزوی  عصمتیه سمنان
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح سه خانم مریم محمدپور سوخته کلائی با موضوع« بررسي فقهي امكان اعطاي وام درمان مبتني بر عقود انتفاعي در نظام بانكداري بدون ربا: ارائه يك مدل » به صورت ویدئو کنفرانسی بین موسسه آموزش عالی حوزوی عصمتیه سمنان و مرکز مدیریت قم برگزارگردید.


جلسه دفاعیه پایان نامه سطح سه خانم مریم محمدپور سوخته کلائی با موضوع« بررسي فقهي امكان اعطاي وام درمان مبتني بر عقود انتفاعي در نظام بانكداري بدون ربا: ارائه يك مدل » به صورت ویدئو کنفرانسی بین موسسه آموزش عالی حوزوی عصمتیه سمنان و مرکز مدیریت قم برگزارگردید.