کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری ژورنال کلاب

کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری ژورنال کلاب

شناسه خبر : 82599

1398/07/28

تعداد بازدید : 18

کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری ژورنال کلاب
ژورنال کلاب پژوهشی با موضوع نقش آموزه های دینی در حل بحران های زیست محیطی با همکاری تعدادی از طلاب و هسته پژوهشی هدی در مکان مدرسه علمیه امام خمینی (ره) برگزار گردید.

در این جلسه طلاب پژوهشگر ابتدا بیان کردند این مقاله از نوع علمی پژوهشی است و در این مقالات محققین به دنبال جستجوی حقایق ، کشف بخشی از معارف و نشر آن در بین مردم ونیز به قصد حل مشکل یا بیان اندیشه ای در موضوعی از موضوع های علمی هستند.

در ادامه ضمن بیان نقاط قوت مقاله به نقد نقاط ضعف مقاله پرداخت که ازجمله اشکالات وارده بر عنوان میتوان به موارد زیر اشاره نمود:درعنوان ، به  آموزه های  دینی اشاره شده درحالیکه در متن از ادیان توحیدی بحث شده است واین تغایراز عمده ترین ایرادات محسوب می شودو..ونیز کلمه نقش به خوبی تبیین نگردیده است.

در متن مقاله نیز از کلماتی استفاده شده است که معنی ومفهوم را به خوبی انتقال نمی دهد و نیز اشتباه تایپی درمتن محرز بود.همچنین تیتر های به کار رفته خالی از اشکال نبود.

در ادامه نیز به بررسی چکیده، مقدمه ، و نتیجه پرداختند.و مشکل عمده نتیجه را طولانی بودن آن بیان کردند.