کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری میزگرد

کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری میزگرد

شناسه خبر : 82218

1398/07/17

تعداد بازدید : 10

کرمانشاه- خبر مدارس- مدرسه علمیه امام خمینی(ره)- برگزاری میزگرد
دومین میزگرد پژوهشی با عنوان :تعیین موضوع و تایید منبع در خصوص دین و حوادث طبیعی باحضور معاونت پژوهش , تعدادی از کارشناسان محترم وهمچنین دبیر هسته پژوهشی در مکان مدرسه علمیه امام خمینی (ره) برگزار گردید.

 

دراین جلسه ابتدا به بررسی روایات گردآوری شده در رابطه با دین وحوادث طبیعی پرداخته شد . در ادامه به جزیی نمودن واصلاح برخی موضوعات محور سوم وچهارم  با عناوین : نقش آموزه های دینی در کاهش اثرات وپیامدهای مادی و معنوی حوادث طبیعی و مدیریت بحران از دیدگاه آموزه های دینی اقدام نمودند.

در پایان اساتید و معاون محترم پژوهش استان به تعیین عنوان و منابع سیر مطالعاتی پرداخته ونیز دیگر موضوعات پیشنهادی مربوط به دین وحوادث طبیعی ارائه گردید.  

 

.