سمنان ارزیابی تحقیق پایانی با عنوان "شناخت شاخصه های نفاق از دیدگاه قرآن و اهل بیت"در فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر

شناسه خبر : 82129

1398/07/15

تعداد بازدید : 15

سمنان ارزیابی تحقیق پایانی با عنوان
ارزیابی تحقیق پایانی با عنوان "شناخت شاخصه های نفاق از دیدگاه قرآن و اهل بیت"در فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر


تحقیق پایانی بدون جلسه دفاعیه با عنوان "شناخت شاخصه های نفاق از دیدگاه قرآن و اهل بیت" خانم مریم رنجبریان درمدرسه فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر مورد ارزیا بی قرارگرفت و در سامانه فراخوانهای پژوهشی ثبت شد.