سمنان ارزیابی تحقیق پایانی با عنوان "تفکر وشیوه های فکر کردن ازدیدگاه آیات و روایات"در فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر

شناسه خبر : 82128

1398/07/15

تعداد بازدید : 18

سمنان ارزیابی تحقیق پایانی با عنوان
ارزیابی تحقیق پایانی با عنوان "تفکر وشیوه های فکر کردن ازدیدگاه آیات و روایات"در فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر


تحقیق پایانی بدون جلسه دفاعیه با عنوان " تفکر وشیوه های فکر کردن ازدیدگاه آیات و روایات " خانم انسیه جوادیان در مدرسه فاطمیه سلام الله علیها مهدیشهر مورد ارزیا بی قرارگرفت و با کسب امتیاز عالی در سامانه فراخوانهای پژوهشی ثبت شد.