کارورزی مقاله نویسی

یزد کارورزی نگارش مقاله

شناسه خبر : 81346

1398/06/28

تعداد بازدید : 52

معاونت پژوهش موسسه امام حسین ع کارورزی تخصصی ویژه طلاب رشته فقه واصول را برگزار کرد.

به همت معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین ع کارورزی تخصصی ویژه ی رشته فقه واصول برگزار شد.این کارگاه آموزشی پژوهشی در سه روز به مدت 12 ساعت  با حضور استاد صانعی  پسا دکترای فقه پزشکی برگزار شد .در این کارگاه طلاب این رشته با شیوه نگارش مقاله علمی پژوهشی آشنا شدندوبه صورت عملی فعالیت نمودند.این طلاب موظف شدند تا پایان مهرماه مقالات خود را در ارائه نمایند.