سمنان تشکیل جلسه با دانش آموختگان مدرسه علمیه نجمیه به منظور تشکیل هسته پژوهشی

شناسه خبر : 80651

1398/06/06

تعداد بازدید : 28

سمنان تشکیل جلسه با دانش آموختگان مدرسه علمیه نجمیه به منظور تشکیل هسته پژوهشی
جلسه دانش آموختگان مدرسه علمیه نجمیه سرخه با هدف تشکیل هسته های پژوهشی تشکیل شد.

به گزارش خانم دولتی معاونت پژوهش مدرسه نجمیه ،جلسه دانش آموختگان این مدرسه با هدف تشکیل هسته های پژوهشی تشکیل شد.
معاون پژوهش مدرسه با بیان اینکه یکی از محورهای گام دوم انقلاب علم و پژوهش می باشد، افزود: یکی از ضرورتهای تشکیل هسته، استفاده از ظرفیت علمی و ساماندهی آنها و پاسخ به نیاز امروز جامعه برای عقب نیافتادن از رشد و بالندگی جامعه است.
دولتی افزود: از آنجا که فقه ما پویاست و جوابگوی تمامی مسائل مختلف جامعه از قبیل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی می‏باشد، با استفاده از تحقیقات و ابزار پژوهش میتوان مشکلات حوزه‏ های مختلف جامعه  را شناسایی وپاسخ داد وبا تولید علم ودانش زکات علم خودرا پرداخت .