برنامه تلویزیونی

مرکزی ضبط برنامه تلویزیونی مدرسه علمیه هاجر خمین

شناسه خبر : 78043

1398/03/13

تعداد بازدید : 16

مرکزی ضبط برنامه تلویزیونی مدرسه علمیه هاجر خمین
ضبط ویژه برنامه تلویزیونی ۱۵خرداد “حماسه خمیني” از شبکه آفتاب با حضور جمعی از طلاب مدرسه علمیه هاجر خمین و دکتر حسین خسروی و ضبط چند مصاحبه.

ضبط ویژه برنامه تلویزیونی ۱۵خرداد “حماسه خمیني” از شبکه آفتاب با حضور جمعی از طلاب مدرسه علمیه هاجر خمین و دکتر حسین خسروی و ضبط چند مصاحبه.

https://pajoohesheostan-markazi.kowsarblog.ir/