کارگاه آموزشی

مرکزی برگزاری دوره مقاله نویسی مدرسه علمیه مهدیه خندلب

شناسه خبر : 77642

1398/03/08

تعداد بازدید : 24

مرکزی برگزاری دوره مقاله نویسی مدرسه علمیه مهدیه خندلب
مهارت آموزی پژوهشگری-آموزش مقاله نویسی(نیمسال دوم تحصیلی97-98) مدرسه مهدیه خنداب

مهارت آموزی پژوهشگری-آموزش مقاله نویسی(نیمسال دوم تحصیلی97-98) مدرسه مهدیه خنداب