کارگاه پژوهشی

مرکزی برگزاری کارگاه شیوه نگارش مقالات پایانی در مدرسه علمیه فاطمیه محلات

شناسه خبر : 77324

1398/03/01

تعداد بازدید : 24

مرکزی برگزاری کارگاه شیوه نگارش مقالات پایانی  در مدرسه علمیه فاطمیه محلات
برگزاری کارگاه شیوه نگارش مقالات پایانی در مدرسه علمیه فاطمیه محلات

برگزاری کارگاه شیوه نگارش مقالات پایانی  در مدرسه علمیه فاطمیه محلات