کرمانشاه- خبر مدارس- سنقر- کارگاه مهارت برگزاري كرسي هاي آزادانديشي

کرمانشاه- خبر مدارس- سنقر- کارگاه مهارت برگزاري كرسي هاي آزادانديشي

شناسه خبر : 77158

1398/02/29

تعداد بازدید : 42

کرمانشاه- خبر مدارس- سنقر- کارگاه مهارت برگزاري كرسي هاي آزادانديشي
کارگاه مهارت برگزاري كرسي هاي آزادانديشي درمدرسه علمیه نرجسیه برگزار شد.

این کارگاه باحضور تعدادی از طلاب پایه سوم و ضمن درس عقایداستدلالی 2برگزارشد.این کارگاه بامحتوای تعیین موضوع براساس درخواست طلاب ونیازسنجی متناسب بادرس عقایداستدلالی ، ارائه راهکارهای مفیدجهت برگزاری کرسی آزاداندیشی، بیان اهمیت برگزاری کرسی ها ولزوم دقت درانتخاب موضوع، ویژگی های موضوع کرسی ولزوم به روز بودن آن ،شرایط برگزاری کرسی وتعدادکارشناسان و....طی 4 جلسه برگزارشد.