خوزستان - ژورنال كلاب مدرسه علميه فاطمه الزهرا (س) آبادان

شناسه خبر : 76834

1398/02/22

تعداد بازدید : 29

خوزستان - ژورنال كلاب مدرسه علميه فاطمه الزهرا (س) آبادان
ژورنال كلاب با موضوع مقاله: مطالعات زنان ( خانواده، اشتغال و زنان) در تاريخ 98/2/16 در حوزه علميه فاطمه الزهرا (س) آبادان برگزار گرديد.