برگزاری همایش «نظریه پردازی های نوین علامه طباطبایی (دیدگاه علامه در مورد تفسیر علمی)»

قزوین- برگزاری همایش «نظریه پردازی های نوین علامه طباطبایی (دیدگاه علامه در مورد تفسیر علمی)» در موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر

شناسه خبر : 76683

1398/02/19

تعداد بازدید : 46

قزوین- برگزاری همایش «نظریه پردازی های نوین علامه طباطبایی (دیدگاه علامه در مورد تفسیر علمی)» در موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر
همایش علمی نظریه پردازی های نوین علامه طباطبایی با محوریت دیدگاه علامه در تفسیر علمی با همکاری هسته بشری در موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین برگزار شد.

همایش علمی: نظریه پردازی های نوین علامه طباطبایی (دیدگاه علامه در مورد تفسیر علمی)

برگزار کننده:معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین

استاد:دکتر محمد مولوی

تاریخ برگزاری: 98/1/26

هدف:آشنایی با نظریات علامه در تفسیر علمی –تدوین مقالات

مخاطبان:طلاب سطح سه

در این همایش که با حضور استاد مولوی برگزار شد ایشان به تبیین دیدگاه علامه در تفسیر علمی و تعارض علم و دین پرداختند. دکتر مولوی ابتدا پیشینه بحث تعارضات علم و دین را مطرح کردند و فرمودند که این تعارضات به عصر عبده می رسد که در تفسیر خود مطرح کرده است. تفسیر طنطاوی نیز نمونه بارز تفسیر علمی است که به بررسی علم در تفسیر قرآن و مساله تعارض علم و دین می پردازد. ایشان در بحث تعارض علم و دین سه دیدگاه برشمردند و تعارض کامل، عدم تعارض و دیدگاه میانه تعارض نسبی را مطرح کردند.

ایشان در مورد خود تعارض فرمودند که دو نوع تعارض هست تعارض مستقر و غیر مستقر که در اکثر موارد تعارضات از نوع غیر واقعی است؛ زیرا حاصل عدم فحص محقق است نه علم به وجود تعارض.

در ادامه استاد بحث علم و چیستی آن را مطرح کردند و فرمودند: علم یا از مسلمات است که عنوان نظریات را در بر دارد یا از فرضیات است . در بحث تعارض علم و دین مسلمات علم با مسلمات دین هرگز تعارض ندارند ولی ممکن است فرضیات علمی با قطعیات دین تعارض کنند که در این صورت دین مقدم است. مثلا بحث شق القمر از مسلمات دین است که هیچ توجیه علمی ندارد ولی چون قطعی است بر نظریات علمی مقدم می شود. در حالت دوم اگر قطعیات علم با ظنیات دینی تعارض کردند اینجا علم مقدم است ولی باید با تردید بیان شود و به صورت یک احتمال در نظر گرفته شود.

ایشان در ادامه بحث به انواع روش های حل تعارض علم و دین پرداخته و به مواردی اشاره کردند:

1.      فرضیه انگاشتن دیدگاه علمی معارض

2.      جدا کردن قلمرو علوم از متون دینی

3.      تمسک به نظریات علمی موافق با دین برای دفع تعارض

4.      فعلیت قائل نشدن برای نظریه علمی

5.      رد نظریه علمی به دلیل نارسا بودن دلائل

6.      طولی انگاشتن رابطه علیت میان علل مادی و علت مجرد

7.       تشخیص حقیقت از مجاز

8.      تمثیلی تلقی کردن تاویل متون دینی متعارض با علم و .......