بازدید از نمایشگاه کتاب

مرکزی بازدید از نمایشگاه کتاب موسسه آموزش عالی ریحانه النبی

شناسه خبر : 76506

1398/02/16

تعداد بازدید : 28

مرکزی بازدید از نمایشگاه کتاب موسسه آموزش عالی ریحانه النبی
بازدید و خرید کتاب از نمایشگاه کتاب تهران مصلی امام خمینی (ره) موسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی(س)