فارس برگزاري كارگاه منبع شناسي حوزه علميه فاطمه الزهرا سلام الله عليها گله دار

شناسه خبر : 74720

1397/12/23

تعداد بازدید : 55

فارس برگزاري كارگاه منبع شناسي حوزه علميه فاطمه الزهرا سلام الله عليها گله دار
کارگاه منبع شناسی باحضورخانم عبدالله پورکتابدارمدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا(س)گله دارودرجمع طلاب این مدرسه برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری کوثرازاستان فارس،"خانم عبدالله پور"کتابدارمدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س)گله داردرجمع طلاب به آگاهی ازمنابع اطلاعاتی کتابخانه هاپرداخت وگفت"کارمرجع هرکوششی است که جوینده برای یافتن پاسخ به کارمی بنددوباوجودگوناگونی پرسش ها وپرسشگر،سیرکاربامرجع یکی است.
وی افزود:دریک کتابخانه ،دوعامل عمده درصدرقراردارند:آگاهی بروجودنواع منابع اطلاعاتی وآشنایی باشیوه بازیابی اطلاعات که بعضی ازدانشمندان قائل به دونوع دانشند؛یکی آنکه مطلبی رابدانیم ودیگراینکه بدانیم کجا درباره ی آن اطلاعاتی بیابیم.
خانم عبدالله پوردرادامه به فهرست پایان نامه ها پرداخت وتصریح کرد:پایان نامه ها به علت تعداد اندک نسخه های آنها و نیز مقررات خاص آموزشی ،درکتابخانه های خاص نگهداری می شوند وکمترکسی ازوجودآنهاآگاه است.
کتابدار مدرسه گله دارخاطرنشان کرد: هنگام جستجودربرگه دان یک کتابخانه برای دست یابی به موضوع موردنظر،ابتدابایدبه دنبال کلمه ای بگردیم که مفهوم اخص آن موضوع را دربردارد نه کلمه ای که شامل آن موضوع وبسیاری دیگرازموضوعات مربوط به آن است.
وی به منابع مرجع پرداخت وگفت:هرپژوهنده ای برای یافتن پاسخ به پرسش های خود،ناگزیرازپرس وجوازیک متخصص وسپس جست وجوی پاسخ دریک کتاب مرجع است.
خانم عبدالله پوردرپایان به تعریف کتاب مرجع پرداخت وتصریح کرد:یک کتاب مرجع بایدپاسخ پرسش های بسیاری راداشته باشدودرهرمورد،پاسخ مناسب رادرجای خودودردرون ساختارمنظم پیش چشم مابیاورد.