فارس كارگاه آموزش مقاله نويسي حوزه علميه فاطمه الزهرا سلام الله عليها گله دار

شناسه خبر : 74718

1397/12/23

تعداد بازدید : 72

فارس كارگاه آموزش مقاله نويسي حوزه علميه فاطمه الزهرا سلام الله عليها گله دار
معاون پژوهش مدرسه علمیه گله داربیان کردمهم ترین گام درنگارش مقاله ،انتخاب موضوع مقاله است.

به گزارش پایگاه خبری –اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران"خانم نجیمه رضایی"معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا(سلام الله علیها)گله داردراولین جلسه کارگاه مقاله نویسی ودرجمع طلاب به انتخاب موضوع مقاله پرداخت وگفت:اولین ومهم ترین گام درنگارش مقاله انتخاب موضوع مقاله باتوجه به سطح دانش نویسنده،مرتبه علمی،علاقه وسایرامکانات وتوانمندی های موضوع یامساله محوربودن مقاله تعیین می شود.
وی به بیان تعریف مقاله پرداخت وتصریح کرد:
مقاله ،نوشته ای است که برگردیک سوال یامساله شکل می گیردکه دراصل به معنی گفتارمی باشدوساختارمقاله متفاوت ازپایان نامه یارساله است ومی تواندفشرده یک تحقیق مفصل باشد.
خانم رضایی به تفاوت مقاله علمی-ترویجی بامقاله علمی-تخصصی اشاره کردوگفت:تفاوت این دومقاله بامقاله علمی پژوهشی دراین است که ابداع درآن وجودنداردومطالب پیشین رابابیان ،روش وتفسیری جدید،مطرح می کند.
وی به هدف پژوهشگرازمقاله علمی ترویجی اشاره وتصریح کرد:پژوهشگرد رمقاله علمی ترویجی به دنبال خلاصه کردن واستنتاج مباحث وایده های دیگران است ،بدون اینکه چیزجدیدی به آن اضافه کند.
وی بیان کرد:مقاله علمی تخصصی ازلحاظ علمی یک درجه پایین ترازمقاله علمی ترویجی می باشدزیرادراین نوع مقاله فقط به گردآوری نظام مندمطالبی پیرامون موضوع خاصی جهت تسهیل مطالعه برای مخاطبان ،پرداخته می شود.
ش