خوزستان - کارگاه مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (س) کوی علوی

شناسه خبر : 74697

1397/12/22

تعداد بازدید : 62

خوزستان - کارگاه مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (س) کوی علوی
دوره عملی مقاله نویسی روز دوشنبه مورخ 20/12/97 بصورت هفتگی در مرکز آموزشی – تربیتی حضرت فاطمه الزهراء(س)کوی علوی اهواز برگزارشد.

این را دو نفر از پژوهشگران برتر که  سر دبیر کانون پژوهش مدرسه هستند با نظارت معاون پژوهش دایر شد.

در پایان این دوره طلبه های شرکت کننده باید یک مقاله ارائه دهند.