نشست علمی با محوریت مباحث مطالعات زنان برگزار شد.

تهران برگزاری نشست علمی با موضوع زنان

شناسه خبر : 74585

1397/12/21

تعداد بازدید : 23

تهران برگزاری نشست علمی با موضوع زنان

نشست علمی با محوریت مباحث مطالعات زنان برگزار شد. 

در این نشست که با حضور اساتید متخصص مطالعات زنان و برخی معاونان پژوهش مدارس استان تهران، برگزار شد، خانم دکتر زعفرانچی عضو پژوهشکده اقتصاد پژوهی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو کارگروه شورای تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی حوزه زنان، با تشریح فرآیند سیاستگذاری بهینه، مباحث خود را تحت عناوین نیم نگاهی به سیاست گذاری در مباحث زنان و خانواده در ابعاد ملی و جهانی و نگاهی به وضعیت اشتغال زنان به صورت واقعی در ایران مطرح نمود. وی در ادامه  به تبیین بحث " اشتغال زنان به منزله ی تهدید" پرداخت.

ادامه ی این سلسله نشست ها در سال آتی ،با حضور استاد زعفرانچی و سایر اساتید فعال در این حوزه ، همچون خانم دکتر آیت اللهی و خانم دکتر علاسوند برگزار خواهد شد.