کرمانشاه- خبر مدارس- مرکز تخصصی تفسیروعلوم قرآنی حضرت ولی عصر(عج)- ارسال 11 اثر به هفتمین جشنواره پژوهش گروهی رشد

کرمانشاه- خبر مدارس- مرکز تخصصی تفسیروعلوم قرآنی حضرت ولی عصر(عج)- ارسال 11 اثر به هفتمین جشنواره پژوهش گروهی رشد

شناسه خبر : 73740

1397/12/08

تعداد بازدید : 70

کرمانشاه- خبر مدارس- مرکز تخصصی تفسیروعلوم قرآنی حضرت ولی عصر(عج)- ارسال 11 اثر به هفتمین جشنواره پژوهش گروهی رشد
درمرکز تخصصی تفسیرو علوم قرآنی حضرت ولی عصر(عج) تعداد 11 اثر به هفتمین جشنواره پژوهش گروهی رشد ارسال نمود.

قاسمی معاون پژوهش مرکز تخصصی حضرت ولی عصر(عج) ازارسال 11 اثراعضای انجمن به هفتمین فراخوان

مسابقات علمی پژوهشی رشد خبرداد.وی گفت: ازآنجا که انجام تحقیق وپژوهش به صورت فردی

،مستلزم صرف انرژی وهزینه بیشتری است وبازدهی ورسیدن به نتیجه نیزدرزمان کوتاه میسرنخواهدبود.

ازاین رو معاونت پژوهش مرکز باهدف گرایش به کارگروهی به جهت ضرورت به فرجام رساندن سریع

طرح ها وپژوهشهای علمی وهمچنین ترویج فرهنگ پژوهش گروهی هرساله اقدام به برگزاری جشنواره پژوهشی

 رشد می نماید.دراین راستا واحدپژوهش مرکزتخصصی حضرت ولی عصر(عج)، با تشویق طلاب جهت شرکت در

جشنواره وهمکاری درارائه آثاربصورت گروهی، موفق شد 11اثر پژوهشی را درقالب 6 گروه به هفتمین فراخوان مسابقات

علمی پژوهشی رشد ارسال نماید.وی خاطرنشان کرد:عناوین موضوعات  تصویب شده گروه های پژوهشی شامل؛

راهکارهای نهادینه کردن حیادرخانواده ازدیدگاه قرآن وحدیث، آثار تکبر از منظر آیات و روایات، بررسی نقش دعا در

 آرامش روحی و روانی انسان، مصادیق دعا در آیات و روایات، باز شناختی معیار های محکم و متشابه

 آیت الله جوادی آملی درتفسیرتسنیم و... می باشد.