معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی فدک خبر داد

همدان برگزاری جلسات مختلف کارگروه های تفسیر فقه و کلام

شناسه خبر : 72134

1397/11/08

تعداد بازدید : 108

همدان برگزاری جلسات مختلف کارگروه های تفسیر فقه و کلام
معاون پژوهش موسسه اموزش عالی حوزوی فدک از برگزاری کارگروه های مختلف تفسیر , کلام و فقه خبر داد.

 معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی فدک از برگزاری کارگروه های مختلف  تفسیر , کلام و فقه خبر داد. ایشان گفت: کارگروه های پایان نامه سطح 3 برای بررسی طرح های اجمالی و تفصیلی طلاب رشته تفسیر در تاریخ های1397/04/06و1397/07/10و1397/08/30 برگزار گردیده وبرگزاری این جلسات همچنان ادامه دارد.
همچنین , جلسات کارگروه های پایان نامه سطح 3 برای بررسی طرح های اجمالی و تفصیلی طلاب رشته فقه و اصول در تاریخ های 1397/02/26و1397/05/03و1397/05/24

1397/08/26برگزار گردیده وبرگزاری این جلسات همچنان ادامه دارد.
و نیز جلسات کارگروه های پایان نامه سطح 3 برای بررسی طرح های اجمالی و تفصیلی طلاب رشته کلام در تاریخ های 1397/2/22و1397/2/29و1397/04/25و1397/07/14برگزار گردیده وبرگزاری این جلسات همچنان ادامه دارد.