جلسه دفاعیه سطح3

تهران برگزاری جلسه دفاعیه طلاب سطح 3

شناسه خبر : 72058

1397/11/06

تعداد بازدید : 86

تهران برگزاری جلسه دفاعیه طلاب سطح 3
تهران جلسه دفاعیه با موضوع تحلیل و بررسی معجزه از دیدگاه آیه الله جوادی آملی و دیوید هیوم در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر، جلسه دفاع پایان نامه یکی از  طلاب سطح 3 در رشته کلام اسلامی برگزار شد.

کیاهورمعاون پژوهش کوثر گفت: پایان نامه خانم مرضیه عرفانی اصیلاز طلاب سطح 3 با موضوع «تحلیل و بررسی تطبیقی معجزه از منظر ایت الله جوادی آملی و دیوید هیوم» با راهنمایی حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر علی کربلایی پازوکی  وبا داوری حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر  حسام الدین خلعتبری موفق به کسب نمرهگردید.

کیاهوربا اشاره به چکیده این پایان نامه گفت: بحث معجزه درالهيات اسلامي ازجايگاه خاصي برخورداراست كه اديان الهي ديگر فاقد ان هستنند.معجزات پيامبران پيشين اختصاص به زمان خودداشتندوبافوت پيغمبر،دين اونيزفاقدمعجزه مي شود.اماايين مقدس اسلام علاوه برمعجزات عصري،داراي دومعجزه جاودانه است كه اعتباران مختص به عصرحضورپيامبر(صلي الله عليه واله وسلم)نيست،بلكه اعجازبودن ان درهرعصروزماني اي محقق است كه عبارتنداز:قران ومباهله ،كه دليل متقن برحقانيت ايين مقدس اسلام به شمارمي ايند.روشن است جرح به اصل اعجازوارزش معرفتي ان موجب ازدست رفتن دودليل مستقل وانحصاري حقانيت اسلام خواهدشد.

 در ادمه افزود: ازانجاكه درمتون ديني وغيرديني به صورت فراوان به مساله معجزه پرداخته شده است امانوع نگرش به اين پديده يكسان نيست عده اي تحت تاثيرجهان گري مادي ،اين گونه روايات رااساسا مجعول مي پندارندوتاكيد ميورزندكه ادمي به مقتضاي خردورزي خودنبايدتسليم داستان سراهايي ازاينگونه شود.ومعتقدندهرگونه اثري اگراستدلال انتزاعي مربوط به كميت عددونيزاستدلال تجربي مربوط به علت ومعلول راشامل نشودان را بايدتسليم شعله هاي اتش نمودچون چيزي جزسفسطه وپندارنيست ،ازديگرسو،تعدادقابل توجهي ازپيروان اديان توحيدي معجزه رادليل عقلي براثبات مهمترين اموزه هاي ديني ،وحي ،نبوت وحتي وجودخداوندمي دانندوان راحالتي بين غيب وشهودتلقي مي كنندكه ازارتباط عميق ومعنوي معجزه گرباعالم غيب خبرمي دهد.بنابراين پاسخگويي به شبهات فلاسفه مغرب زمين كه برخي ازانها قايل به اين مساله مي باشندكه معجزه ناقض قوانين طبيعت واصل عليت است وامري خردگريزوخودستيزميباشدوارزش معرفتي ان رادرسطح روان شناختي واقناعي تنزل داده اند،ضروري مي نمايدتابنيان الهيات ودين ازگزندهرگونه تناقضات وتحريفات دورنگه داشته شود

واژگان کلیدی این رساله:مجزه،ضرورت، جوادی املی، دیدیو هیوم،الهیاتاست.

گفتنی است این جلسه در تاریخ 6بهمن ماه جاری ساعت 8:30 صبح در سالن جلسات مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر برگزار شد.