کرمان برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه فاطمیه زرند

شناسه خبر : 71442

1397/10/20

تعداد بازدید : 37

کرمان برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه فاطمیه زرند
جلسه دفاع از تحقیق پایانی در مدرسه علمیه.فاطمیه زرند برگزار شد.

جلسه دفاع از تحقیق پایانی در مدرسه علمیه.فاطمیه زرند برگزار شد.

جلسه دفاع از تحقیق پایانی یکی از طلاب مدرسه علمیه فاطمیه  از طریق وب کم و در تعامل این مدرسه با معاونت پژوهش مدیریت استان کرمان برگزار شد.
سرکار خانم نجمه دهقانی  معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه  در این خصوص تصریح کرد: جلسه دفاع از تحقیق پایانی سرکار خانم معظمه قاسمی  با حضور اساتید داور سرکار خانم فاطمه معین الدینی و راهنما سرکار خانم نجمه دهقانی و جمعی از طلاب این مدرسه برگزار گردید.
این تحقیق که با عنوان: «پیامدهای نفاق از دیدگاه آیات وروایات » تدوین یافته در سه فصل تنظیم گردیده که به بررسی پیامدهای نفاق از دیدگاه آیات وروایات پرداخته است . با توجه به امتیازات تحقیق به لحاظ شکلی، ساختاری  و محتوایی تحقیق حاضر حائز امتیاز عالی گردید.

اخبار مرتبط