کرمان برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه فاطمیه زرند

شناسه خبر : 71411

1397/10/20

تعداد بازدید : 38

کرمان برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه فاطمیه زرند
جلسه دفاع از تحقیق پایانی در مدرسه علمیه فاطمیه زرند برگزار شد.

جلسه دفاع از تحقیق پایانی در مدرسه علمیه فاطمیه زرند برگزار شد.

جلسه دفاع از تحقیق پایانی یکی از طلاب مدرسه علمیه فاطمیه  از طریق وب کم و در تعامل این مدرسه با معاونت پژوهش مدیریت استان کرمان برگزار شد.
سرکار خانم نجمه دهقانی  معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه  در این خصوص تصریح کرد: جلسه دفاع از تحقیق پایانی سرکار خانم نجمه ایزدی  با حضور اساتید داور سرکار خانم فاطمه معین الدینی و راهنما سرکار خانم نجمه دهقانی و جمعی از طلاب این مدرسه برگزار گردید.
این تحقیق که با عنوان: «روش های تبلیغی پیامبر از دیدگاه آیات وروایات  » تدوین یافته در سه فصل تنظیم گردیده که به بررسی روش های تبلیغی پیامبر از دیدگاه آیات وروایات  پرداخته است . با توجه به امتیازات تحقیق به لحاظ شکلی، ساختاری و محتوایی تحقیق حاضر حائز امتیاز عالی گردید.

اخبار مرتبط