ایلام-برگزاری کارگاه کلیات تحقیق و موضوع یابی به مناسبت هفته پژوهش در مدرسه علمیه حضرت زینب س شهرستان مهران

شناسه خبر : 70124

1397/10/02

تعداد بازدید : 89

ایلام-برگزاری کارگاه کلیات تحقیق و موضوع یابی به مناسبت هفته پژوهش در مدرسه علمیه حضرت زینب س شهرستان مهران
مدرسه علمیه حضرت زینب س شهرستان مهران به مناسبت هفته پژوهش کارگاه کلیات تحقیق و موضوع یابی برگزار کرد

در این کارگاه مباحث موضوع یابی تحقیق در دو بخش نظری و عملی ارائه شده است. در ابتدای مباحث به عنوان مقدمه و به صورت خلاصه به ضرورت و اهمیت روشمندی تحقیق پرداخته شد، سپس پیامدهای منفی روش تحقیق که این پیامدها مربوط به اصل پژوهش و نیز پیامدهایی که متوجه خود پژوهشگر است پرداخته شد. با ارائه دورنمایی از مباحث روش تحقیق وارد اصل بحث شدیم.که در دو بخش عمده 1.پیش نیازهای نظری تحقیق 2.مراحل عملی تحقیق و توضیح و تبیین این دو بخش پرداخته شد. در بخش پیش نیازهای نظری و معرفتی که دریچه ورود به بحث عملی است بصورت خلاصه در سه قسمت با عنوان: الف)چیستی روش تحقیق و آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات تحقیق روشمند ب)اقسام تحقیق و دسته بندی آن ها به صورت مفصل ج)انواع روش تحقیق براساس منابع علم که خود بر 6قسم است ، که توضیح و تبیین شد. و در پایان بخش نظری اقسام پژوهش نامه به صورت مختصر ارائه شد. در بخش دوم،مراحل عملی تحقیق که خود در چند بخش ارائه شد،ابتدا به طراحی و نقشه کشی موضوع که شامل انتخاب موضوع و شناسایی ماهیت و ویژگی های آن و سپس به راهکارهای انتخاب موضوع مناسب و سپس ویژگی های مهم موضوع مناسب برای تحقیق ارائه شد. و پس از ارائه این مطالب راهکارهای تجزیه و تحلیل موضوع توضیح داده شد. و در قسمت بعدی بخش عملی به شناسایی پیشینه موضوع و نیز آشنایی با منابع متناسب با آن موضوع پرداخته شدو نیز گونه شناسی منابع و راهکارهای منبع یابی توضیح داده شد. و در پایان چند سامانه اینترنتی برای آگاهی از پیشینه موضوع به طلاب معرفی گردید.

اخبار مرتبط