مازندران برگزاری کارگاه مهارتی مسئله یابی به مناسبت هفته پژوهش در مدرسه علمیه ریحانه الرسول نکا

شناسه خبر : 69959

1397/09/29

تعداد بازدید : 104

مازندران برگزاری کارگاه مهارتی مسئله یابی به مناسبت هفته پژوهش در مدرسه علمیه ریحانه الرسول نکا
کارگاه مهارتی مسئله یابی به مناسبت هفته پژوهش، توسط خانم فرزانه خانی از اساتید راهنمای تحقیق پایانی دماوند در مدرسه علمیه ریحانه الرسول نکا برگزار شد.

برگزاری کارگاه مهارتی مسئله یابی به مناسبت هفته پژوهش در مدرسه علمیه ریحانه الرسول نکا

کارگاه مهارتی مسئله یابیبه مناسبت هفته پژوهش، توسط خانم فرزانه خانی از اساتید راهنمای تحقیق پایانی دماونددر مدرسه علمیه ریحانه الرسول نکا برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری- اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، خانم خانی در ابتدا به تعریف پژوهش به این صورت که، پژوهش تتبع و بررسی در موضوعی خاص و در منابع متعدد و معتبر است، پرداختند.

خانم خانی بیان داشت: اولین گام در روش تحقیق، تعیین یا انتخاب مسئله است، انتخاب مسئله به چند صورت شکل می گیرد؛ صورت اول: رصد در اطلاعات قبلی در حیطه علمی مورد نظر و کسب اطلاعات نسبت به یک مسئله ای از راه تحقیق می باشد.

صورت دوم: در واقع هنر استاد است که مخاطب را دچار شوک ذهنی کند، به این صورت که مسئله ای را مطرح کند که هیچ اطلاعات ذهنی راجع به آن ندارد و این مسئله پژوهشی ممکن است عمیق باشد که باید راجع به آن تحقیق دقیق کرد. گاهی یک مسئله سطحی است مانند: معانی «فی»  یا «من» در ادبیات عرب، در حد تحقیق کلاسی و با مطالعه سطحی حل می شود که به آن شبه مسئله یا مسئله تمرینی می گویند. هدف حل شبه ذهنی می باشد. 

گام بعدی، مسئله شناسی یا شناخت دقیق مسئله می باشد. شناخت مسئله پژوهشی دارای مراحلی است:

1.      شناخت ماهیت علمی موضوع،

2.      مسئله پژوهشی تحت کدام دسته از علوم قرار می گیرد،

3.      مشخص کردن عرصه مسئله (عرصه درون دینی، عرصه برون دینی)،

4.      مشخص کردن جامعه هدف (تخصصی یا عموم اجتماع ).

گام سوم؛ تحدید کردن موضوع می باشد، در این گام باید گرایش موضوع مورد نظر را مشخص کرد.

وی در ادامه به عنوان نمونه به موضوع ایمان پرداختند و بیان داشتند: مهم ترین قدم بعد از انتخاب موضوع عام، تبدیل موضوع به مسئله پژوهشی از طریق نمودار خورشیدی است. به این صورت که ابعاد موضوع مورد نظر از زاویه مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.