کرمان برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علمیه فاطمیه کهنوج

شناسه خبر : 69607

1397/09/26

تعداد بازدید : 95

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی یکی از طلاب مدرسه علمیه فاطمیه کهنوج از طریق وب کم و در تعامل مدیریت حوزه علمیه خواهران استان کرمان با استان هرمزگان در مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان برگزار شد.

 

جلسه دفاع از تحقیق پایانی یکی از طلاب مدرسه علمیه فاطمیه کهنوج از طریق وب کم و در تعامل این مدرسه با معاونت پژوهش مدیریت استان های کرمان و هرمزگان برگزار شد.

سرکار خانم مریم شریف پور  معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه در این خصوص تصریح کرد: جلسه دفاع از تحقیق پایانی سرکار خانم زینب رازمند  با حضور اساتید داور سرکار خانم  جوکار و راهنما سرکار خانم شمبویی  برگزار گردید. این تحقیق که با عنوان: نقش ابراز عواطف در استحکام خانواده تدوین یافته به بررسی این نکات پرداخته است که ابراز محبت و عواطف والدین با یکدیگر، والدین با فرزندان و فرزندان با والدین، چه تاثیری در استحکام خانواده دارد. با توجه به امتیازات تحقیق به لحاظ شکلی، ساختاری  و محتوایی، تحقیق حاضر حائز امتیاز عالی گردید.

اخبار مرتبط