کرسی آزاد اندیشی

مرکزی برگزاری کرسی آزاد اندیشی مدرسه علمیه الزهراسلام الله

شناسه خبر : 69308

1397/09/20

تعداد بازدید : 93

مرکزی برگزاری کرسی آزاد اندیشی مدرسه علمیه الزهراسلام الله
مرکزی برگزاری کرسی آزاد اندیشی مدرسه علمیه الزهرا سلام الله

کرسی دردو گروه مخالف وموافق و با همکاری دبیرجلسه تشکیل شده بود .گروه مخالف خانه داری را اسارت و وابستگی مالی به مرد را حقارت و شاغل بودنش را استقلال و باعث وجهه اجتماعی و موثر در تربیت فرزند و همسرداری خوب می داند ولی گروه موافق خانه داری زن را براساس رحمانیت و لطف ذاتی زن می داند که عین آزادگی است و وابستگی مالی اش را وظیفه مرد و موافق با فعالیت اجتماعی زن و وجهه ی اجتماعی زن را به شخصیتش می داند و عملکرد درست و آموزش مناسب را باعث همسرداری خوب و تربیت درست می داند.