مازندران برگزاری دوره مقاله نویسی

شناسه خبر : 69287

1397/09/20

تعداد بازدید : 56

مازندران برگزاری دوره مقاله نویسی
گزارش دومین دوره مقاله نویسی تخصصی فقهی دکتر ایزدی فر اساتید سطح 2 وطلاب سطح 4 حوزه علمیه استان مازندران در مدرسه علمیه حضرت آمنه (س) فریدونکنار دومین دوره آموزش مقاله نویسی تخصصی فقهی اساتید در تاریخ 26 /8/97 باحضور استاد ایزدی فر ومعاون پژوهش واساتید استان در مدرسه علمیه حضرت آمنه (س ) فریدونکنار برگزار شد .ایزدی فر تکایف جلسه اول مبنی برآوردن موضوع فقهی وبررسی آنها بود را از حضار درخواست ویکایک مورد کنکاش قرار دادند .از جمله بحث تقیه مداراتی یا تعامل با اهل سنت وفقه امامیه وموضوع خلوت با نامحرم و... که چگونه یک پایان نامه را به مقاله تبدیل کنند . سپس ایزدی فر افزود :طهارت (فقهی ) یک ظاهر ویک باطنی دارد که هر کدام می تواند موضوعی برای مقاله باشد ؛حضور قلب در نماز که یکی از آنها به نیت (ظاهر ) بستگی دارد می تواند به عنوان یک موضوع مقاله شود ویا اوقات نماز که آثار تربیتی آن مقاله شود و رکوع ،سجود که همه این ها دارای ظاهر وباطنی است که ظاهر یک ذکر وباطن هو (اشاره به خدا ) دارد. در پایان قرار شد حاضرین در جلسه موضوع فقهی برای تهیه مقاله وشرکت در فراخوان جزیی کرده وبه شکل فردی یا گروهی کار کنند.

اخبار مرتبط