سمنان بازدید طلاب مدرسه فاطمه بنت اسد بسطام از نمایشگاه کتاب شاهرود

شناسه خبر : 68991

1397/09/15

تعداد بازدید : 111

سمنان بازدید طلاب مدرسه فاطمه بنت اسد بسطام از نمایشگاه کتاب شاهرود
طلاب پژوهشگر مدرسه فاطمه بنت اسد بسطام از نمایشگاه کتاب شهرستان شاهرود بازدید کردید .


به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد (س) خانم شعبانی ،در مورخ 14/9/1397 طلاب پژوهشگر این مدرسه از نمایشگاه بزرگ کتاب شهرستان شاهرود ،بازدید کردند .