مازندران خبربرگزاری دوره مهارت افزایی در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا

شناسه خبر : 68312

1397/09/05

تعداد بازدید : 68

مازندران خبربرگزاری دوره مهارت افزایی در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا
دوره مهارت افزایی در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س)شیرود برگزار گردید دوره مهارت افزایی با موضوع "راهکارهای مطالعه سودمند"در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) تنکابن شیرود برگزار شد.

سیده فاطمه افتخاری در جمع طلاب بیان کرد:مطالعه نوعی خواندن است که با فهم ودرک عمیق همراه است وهدف کسب اطلاعات توام با تعمیق می باشدومطالعه زمانی مفید خواهد بود که بتوانیم بین مطالبی که خوانده ایم ومطالبی که می خوانیم ارتباط برقرارکرده وبه خلق مفهومی جدید رسیده ویا راهکارهایی جهت حل معضلات دراجتماع پیدا کنیم.

وی افزود:درحوزه دین مفاهیم دینی باید قابل فهم جامعه باشدکه این امرمستلزم مطالعه عمیق ودقیق همراه  با تفکروتحلیل می باشد.

وی تصریح کرد:مطالعه سودمند وموثرنیازمندشرایط خاصی از جمله مکان وزمان مناسب،رنگ ، نور و فضایی که در آن مطالعه می کنیم ،استراحت کوتاه بین مطالعه و...می باشد.

و درپایان خاطر نشان کرد:مطالعات وتحقیقات حاکی از آن است که بهترین زمان مطالعه ساعات  ابتدایی صبح بوده که مغز آمادگی بیشتری را جهت دریافت اطلاعات دارا می باشد.

سیده فاطمه افتخاری در جمع طلاب بیان کرد:مطالعه نوعی خواندن است که با فهم ودرک عمیق همراه است وهدف کسب اطلاعات توام با تعمیق می باشدومطالعه زمانی مفید خواهد بود که بتوانیم بین مطالبی که خوانده ایم ومطالبی که می خوانیم ارتباط برقرارکرده وبه خلق مفهومی جدید رسیده ویا راهکارهایی جهت حل معضلات دراجتماع پیدا کنیم.

وی افزود:درحوزه دین مفاهیم دینی باید قابل فهم جامعه باشدکه این امرمستلزم مطالعه عمیق ودقیق همراه  با تفکروتحلیل می باشد.

وی تصریح کرد:مطالعه سودمند وموثرنیازمندشرایط خاصی از جمله مکان وزمان مناسب،رنگ ، نور و فضایی که در آن مطالعه می کنیم ،استراحت کوتاه بین مطالعه و...می باشد.

و درپایان خاطر نشان کرد:مطالعات وتحقیقات حاکی از آن است که بهترین زمان مطالعه ساعات  ابتدایی صبح بوده که مغز آمادگی بیشتری را جهت دریافت اطلاعات دارا می باشد.

سیده فاطمه افتخاری در جمع طلاب بیان کرد:مطالعه نوعی خواندن است که با فهم ودرک عمیق همراه است وهدف کسب اطلاعات توام با تعمیق می باشدومطالعه زمانی مفید خواهد بود که بتوانیم بین مطالبی که خوانده ایم ومطالبی که می خوانیم ارتباط برقرارکرده وبه خلق مفهومی جدید رسیده ویا راهکارهایی جهت حل معضلات دراجتماع پیدا کنیم.

وی افزود:درحوزه دین مفاهیم دینی باید قابل فهم جامعه باشدکه این امرمستلزم مطالعه عمیق ودقیق همراه  با تفکروتحلیل می باشد.

وی تصریح کرد:مطالعه سودمند وموثرنیازمندشرایط خاصی از جمله مکان وزمان مناسب،رنگ ، نور و فضایی که در آن مطالعه می کنیم ،استراحت کوتاه بین مطالعه و...می باشد.

و درپایان خاطر نشان کرد:مطالعات وتحقیقات حاکی از آن است که بهترین زمان مطالعه ساعات  ابتدایی صبح بوده که مغز آمادگی بیشتری را جهت دریافت اطلاعات دارا می باشد.

سیده فاطمه افتخاری در جمع طلاب بیان کرد:مطالعه نوعی خواندن است که با فهم ودرک عمیق همراه است وهدف کسب اطلاعات توام با تعمیق می باشدومطالعه زمانی مفید خواهد بود که بتوانیم بین مطالبی که خوانده ایم ومطالبی که می خوانیم ارتباط برقرارکرده وبه خلق مفهومی جدید رسیده ویا راهکارهایی جهت حل معضلات دراجتماع پیدا کنیم.

.