خوزستان - برگزاری ژورنال کلاب مدرسه علمیه فاطمه معصومه (س) اهواز

شناسه خبر : 65770

1397/07/25

تعداد بازدید : 101

خوزستان - برگزاری ژورنال کلاب مدرسه علمیه فاطمه معصومه (س) اهواز
گزارش ژورنال کلاب مقاله:نگاهی به جایگاه زن دراسلام مدرسه:فاطمه معصومه(س) تعدادکل شرکت کنندگان:58 استادمسئول: سرکار خانم شیخ اسلامی تاریخ برگزاری:17/7/1397

خلاصه محتواارائه شده درژورنال کلاب:

عنوان مقاله :جایگاه زن دراسلام

 نفراول: دیدگاه جاهلیت راکه زن را زاده شیطان می دانست رانقل کردند وبیان کردند که سندیت ندارد

نفردوم: طبق نظرامام خامنه ای طلاب رابرای شناختن جایگاه خانواده   وزن رابه عنوان یک مزرعه معرفی کردند

 ونفرسوم: نظرات اسلام رادرموردجایگاه زن رادرمقابل نظرات غرب موردبررسی قراردادند که غرب زن رابه عنوان کالا  واسلام زن رابه عنوان کانون خانواده بیان کردند.

نفرچهارم:  دراین مقاله جایگاه زن به صورت اجمالی بیان شده در حالی که باید تاریخچه ی آن در ادیان مختلف ، قبل و بعد از اسلام ،نقش و جایگاه زن نیزمورد بررسی قرار می گرفت.

  نفرپنجم : در این مقاله ظلم هایی که در طول تاریخ به زن وارده شده ذکر نکرده است پس این مقاله نمی تواند پاسخ گوی عامه مردم باشد وشبهات باقی می ماند.

پس ازبیان نظرات ،طلاب پیشنهادات خودرادررابطه بااین مقاله بیان کردند . در آخر استاد شیخ الاسلامی نتایج کلی این نقد مقاله را به شرح زیر بیان فرمودند:

مادر باتربیت فرزندانی باایمان نقش اساسی درتربیت جامعه داشته و مربی جهان می باشد ؛او بایدبینش داشته باشدکه بتواندتربیت خانواده که هدفی برای خلقت است برعهده بگیرد.زن جایگاه والایی داردو می تواندخانواده وجامعه رابه سوی سعادت وخوشبختی برساند.