برگزاری کرسی آزاداندیشی مدرسه فاطمیه کهنوج

کرمان برگزاری کرسی آزاداندیشی مدرسه علمیه فاطمیه کهنوج

شناسه خبر : 63518

1397/06/13

تعداد بازدید : 183

کرمان برگزاری کرسی آزاداندیشی مدرسه علمیه فاطمیه کهنوج
کرسی آزاد اند یشی با موضوع "مد گرایی طلاب " درمدرسه علمیه فاطمیه کهنوج برگزار گردید.

کرسی آزاد اند یشی با موضوع "مد گرایی طلاب " درمدرسه علمیه فاطمیه کهنوج برگزار گردید.

کرسی آزاد اندیشی با موضوع "مد گرایی طلاب " درمدرسه علمیه فاطمیه کهنوج برگزار گردید. در این جلسه  ابتدا تعریف مد گرایی و زیر ساخت های آن بیان شد و سپس طلاب موافق و مخالف دیدگاه های خود را بیان کردند و در پایان استاد داور با جمع بندی بحث و بیان این نکات که رفتن به سمت مد گرایی  و مدپرستی یک بیراهه است چرا که باعث می شود درگیر ظاهر بشویم و از درس و تبلیغ و موارد دیگر عقب بمانیم، بحث را خاتمه دادند.