برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی در مدرسه علمیه بردسیر

کرمان برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علمیه فاطمیه بردسیر

شناسه خبر : 63292

1397/06/06

تعداد بازدید : 86

جلسه دفاع تحقیق پایانی در مدرسه علمیه فاطمیه بردسیر برگزار شد.

جلسه دفاع تحقیق پایانی در مدرسه علمیه فاطمیه  بردسیر برگزار شد.

 

جلسه دفاع از تحقیق پایانی یکی از طلاب مدرسه علمیه  فاطمیه از طریق وب کم و در تعامل این مدرسه با معاونت پژوهش مدیریت استان کرمان برگزار شد.سرکار خانم معصومه شجاعی معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه بردسیر در این خصوص تصریح کرد: جلسه دفاع از تحقیق پایانی سرکار خانم فاطمه بلوچی با حضور اساتید داور سرکار خانم محبوبه جوکار.و راهنما سرکار خانم  زینب مظفری غربا و جمعی از طلاب این مدرسه برگزار گردید.

این تحقیق که با عنوان: «نقش حیا در تقویت بنیان خانواده از منظر اسلام» تدوین یافته در پنج فصل تنظیم گردیده که بعد از مفهوم شناسی به بررسی نقش حیا در روابط زوجین قبل از آغاز زندگی مشترک و در زندگی مشترک  و نقش حیا در روابط والدین با فرزندان و نقش حیای فرزندان با والدین در تقویت بنیان خانواده  پرداخته است. با توجه به وضعیت تحقیق به لحاظ شکلی، ساختاری  و محتوایی، تحقیق حاضر حائز امتیاز عالی گردید.

اخبار مرتبط