آموزش نرم افزارهای نور

شناسه خبر : 60746

1397/03/07

تعداد بازدید : 37

روابط عمومی پژوهشی مدرسه علمیه فاطمة الزهرا (س)گزارش"آموزش نرم افزار" می دهد:

این مدرسه به دنبال اردوی پژوهشی در مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور وآموزش نصب واستفاده از نرم افزارهای نور در سال 97-96موظف به برگزاری چندین جلسه پژوهشی آموزش این نرم افزارها نموده اند.