خوزستان نمایشگاه کوثر خرمشهر

شناسه خبر : 55413

1396/11/10

تعداد بازدید : 56

خوزستان نمایشگاه کوثر خرمشهر

گزارش خبری: نمایشگاه کتاب به مدت یک هفته در کتابخانه مدرسه علمیه خواهران کوثر خرمشهر مورخ 96/8/24برگزار گردید .