مازندران شورای علمی پژوهشی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران جلسه هشتاد وپنج

شناسه خبر : 54760

1396/10/24

تعداد بازدید : 41

مازندران شورای علمی پژوهشی  مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران جلسه هشتاد وپنج
شورای علمی پژوهشی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران جلسه هشتادو پنج دستور جلسه :طرح سواد رسانه ای از الزهراس بابل حاضرین در جلسه :علی غفاری(رییس شورا)، فاطمه اردشیری(دبیر شورا)، حسن فلاح(کارشناس شورا)، حبیب الله حلیمی(کارشناس شورا)، محمد شفیق(کارشناس شورا)، رجبعلی نعمت زاده(کارشناس شورا)، محمد صادق فاضل(کارشناس مدعو)، فاطمه روحانی راد(نماینده مدیران)، سیده فاطمه صالحی(نماینده معاونین پژوهش)، فریده حبیبیان(نماینده تشکل ها). آقای ابوالقاسم زاده(مدیر سایبری استان)، خانم جعفرزاده(معاون پژوهش الزهراس بابل). در این جلسه پس از قرائت قرآن، اعضای شورای علمی پژوهشی به طرح سواد رسانه ای مدرسه الزهراس بابل پرداختند.بر اساس آیین نامه داخلی که نوشته شد و در آن شیوه اجرا-آسیب ها-اهداف-شاخص های مخاطبین و...آورده شد، مصوب شد تا برای این طرح جلسه ای مشترک با معاون فرهنگی، معاون پژوهش و روابط عمومی مدیریت استان گذاشته شود تا مشخص گردد این طرح در کدام معاونت باید اجرا گردد.

مصوبات

- تصویب طرح سواد رسانه ای:(طی تماسی که با جناب آقای نصاری از مرکز مدیریت گرفته شد، قرار شد این طرح از طریق معاونت فرهنگی دنبال شود. اگر قرار باشد از طریق پژوهش انجام گیرد، ساماندهی یک پتانسیل قوی پژوهشی در فضای مجازی جهت تولید محتوای علمی).