مازندران کمسیون پایان نامه مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران

شناسه خبر : 54756

1396/10/24

تعداد بازدید : 38

مازندران کمسیون پایان نامه مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران
کمیسیون پایان نامه مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مازندران جلسه چهل وهشت کارگروه پایان نامه( تفسیر و علوم قرآنی) بررسی طرح تفصیلی دو نفر از طلاب سطح3 رشته تفسیر باحضور آقایان سید معصوم حسینی- سید قاسم حسینی- حبیب الله حلیمی- وسرکار خانم فاطمه اردشیری معاون پژوهش استان برگزارشد .

مصوبات این جلسه به شرح ذیل می باشد .

1-     طرح تفصیلی خانم طاهره تیموری از سطح3بابل با موضوع(شیوه برخورد با فرزند صالح و ناصالح از دیدگاه آیات و روایات): در موضوع به جای شیوه، شیوه ها نوشته شود-در تبیین چند مورد از شیوه ها را به صورت مصداقی بیاورد-بیان مساله بیشتر مقدمه نویسی بود در صورتی که باید شیوه های تربیتی را بگوید-فقط آیات و روایات هم ذکر گردد-پیشینه خیلی کم نوشته شد باید 6کتاب را نام برده و وجه امتیاز کار خود را نسبت به این کتابها بنویسد-ادعایی که طلبه گرامی در پیشینه آورد ادعای درستی نبود-در سوالات فرعی چند سوال را برای آیات و روایات بیاورد-روش شناسی تربیتی را هم در سوالاتش مطرح نماید مثل حضرت نوح و پسرش، حضرت ابراهیم و پسرش-مبانی ها را در شیوه آورده و بحث نماید.

طرح تفصیلی خانم رقیه صادقی از سطح3جویبار با موضوع(بررسی مهمترین جلوه های تربیتی در سوره ی اعراف): کلمه مهمترین از موضوع حذف گردد-طلبه گرامی قبل از اینکه به جلوه ها بپردازد چرا از روش و ابزار صحبت نمود انگار طلبه گرامی فرق بین شیوه و جلوه را توجه نداشت-سوالات ربطی به موضوع ندارد-سوالات با آیا شروع نمی شود-در پیشینه فرق و امتیاز کار خودش را با کار دیگران بازگو نماید-فرق بین پیش فرض و فرضیه تشخیص داده نشد، پیش فرض در واقع باور و گمان خودش می باشد-فصول با توجه به سوالات مطرح نگردید. همه این موارد در تدوین پایان نامه اعمال گرددد.