مزندران خبربرگزاری جلسه دفاعیه

شناسه خبر : 47296

1396/06/22

تعداد بازدید : 65

مزندران خبربرگزاری  جلسه دفاعیه
برگزاری جلسه دفاع از تحقیقات پایانی در مدرسه علمیه شهید مطهری(ره) تنکابن جلسه دفاع از تحقیقات پایانی هفت نفراز طلاب مدرسه علمیه شهید مطهری(ره) تنکابن در طی دو روز برگزار شد.

کبری طبری مدیر مدرسه علمیه شهید مطهری(ره)تنکابن تصریح کرد: این جلسه با حضور
حجت الاسلام  والمسلمین دکتر غفار شاهدی با عنوان داور و اساتید راهنما، معاون پژوهش و جمعی از طلاب برگزارگردید.
وی افزود: دراین جلسه از تحقیقات پایانی خانم ربیعه صادقیه  با موضوع « مراتب ریا ومستندات فقهی آن از دیدگاه فقه امامیه» با راهنمایی سرکار خانم زهرا بحر کاظمی و خانم ها سامره داودی ، محدثه معتمدی، سپیده عباسیان ،کبری شلی به ترتیب با موضوعات «حسد و پیامدهای آن براساس تعالیم دین اسلام » «شیوه های موثر تبلیغ دینی بر اساس آیات قرآن کریم وسنت»« مراتب شناخت و فهم قرآن به استنادآیات قرآن کریم»«عوامل تنگدستی معیشت از دیدگاه قرآن کریم وسنت» با راهنمایی سرکار خانم سیمین عرب  و خانم ها شقایق شاهپوری و پریچهر اسماعیلی  با موضوعات
« نقش آموزه های اسلامی در تعالی معاشرت خانوادگی» و« نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر کارکرد  تربیتی خانواده»، با حجت الاسلام والمسلمین یوسف عسکرپوردر روزهای19 و20/6/96 دفاع برگزارگرديد.که به لطف الهی وتلاش طلاب نمرات عالی مرقوم گردید.