فارس گزارش جلسه کانون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا س داراب

شناسه خبر : 35668

1395/09/30

تعداد بازدید : 305

فارس گزارش جلسه کانون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا س داراب

اولین جلسه کانون در نیمسال اول سال جاری در تاریخ 22/8/95 با حضور معاون پژوهش خانم عفت کمال و دبیر کانون خانم انسیه دهقان و با حضور اعضای کانون تشکیل شد.

در ابتدای  جلسه توضیحاتی از جانب خانم کمال و خانم دهقان  در مورد ارزش و جایگاه تحقیق و پژوهش و ارزش علم آموزی از دیدگاه اسلام، مطالبی بیان شد.و سپس در رابطه با جایگاه کانون پژوهش و کارگروهها و اهداف کانون با اعضا صحبت شد و توضیحات لازم در این زمینه به اعضا داده شد.

در پایان در مورد زمانبندی تشکیل جلسات کانون در طول هفته و برنامه های پیشنهادی  به تبادل نظر پرداختند.

اخبار مرتبط