خانم عطيه محتجبي از تهران

شناسه خبر : 18432

1394/03/04

تعداد بازدید : 889

نام پژوهشگر:خانم عطيه محتجبي مدرسه علميه :مدرسه علميه مشکات انديشه گرايش علمي :علوم انساني )مرتبط با حوزه دين( رتبه :شایسته تقدیر سطح:دو امتياز:75
نقش مدیریت شهری در ارتقای مدیریت شهری
 
چکيده
مساله هويت شهري از جمله پيچيد هترين و بح ثانگيزترين مباحث در حوزه مديرت شهري
به حساب م یآید و چگونگی ایجاد و يا ارزيابي آن، سوالي است که محققين بسیاری را به ارائ هی
پاسخی مناسب و درخور برای آن ترغیب کرده است. اين تحقيق پيرامون موضوع هويت شهري
شهرِري انجام گرفته است و براي اين منظور، تعداد 73 پرس شنامه بين ساکنين و غيرساکنين
شهرِري توزيع شده است. نتايج حاصله نشان م یداد که عملکرد شهرداري شهرِري به بهبود
نسبي عوامل مصنوع )مانند ايجاد امکانات و تسه لايت فرهنگي، آموزش شهروندي، تأسيس
سراي محله و ...( در هويت شهري شهرِري منجر شده است اما باوجوداین، بين فضاي اطراف
حرم حضرت عبدالعظيم و فضاي مذهبي حرم تناسبي به چشم نم یخورد. همچنین نتایح تحقیق
نشان داده است که تحص لايت، جنسيت و سن با عوامل فرهنگي رابط هاي وجود ندارد
 
یادداشت
این اثر پژوهشی با دغدغه فرهنگی نسبت به هویت شهرری تهیه شده بود و البته با توجه
به احساس تعلق خاطری که محقق نسبت به محل زندگی خود داشته و با التفات به محوری
بودن نقش حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام ؛ انتخاب شد. اين پژوهش از نظر هدف،
کاربردي است و از نظر روش گردآوري داده ها، تحقيق توصيفي و از نوع موردکاوي است. در
روند تحقیق ابتدا مطالعه کتابخان های و اسنادی در موضوع مدیریت شهری و هویت شهری
صورت گرفت. با تسلط نسبی بر ادبیات موضوع، 73 پرسشنامه بين ساکنين تهران توزيع شد و
پس از تحلیل داد ههای جم عآوری شده با نر مافزار SPSS به عمل آمد. با توجه به این که جشنواره
علامه حلی مختص طلاب حوز ههای علمیه بود، انگیزه اینجانب برای شرکت در این جشنواره
بیشتر شد چرا که با اهداف و دغدغ ههای فرهنگی اینجانب هماهنگی بیشتری داشت

اخبار مرتبط