خانم افسانه قرباني از تهران

شناسه خبر : 18431

1394/03/04

تعداد بازدید : 760

نام پژوهشگر:خانم افسانه قرباني مدرسه علميه :مدرسه علميه کوثر تهران گرايش علمي :تفسير و علوم قرآني رتبه :شايسته تقدير سطح:دو امتياز:75.25
نقش طهارت باطن در فهم قرآن از دیدگاه آیات و روایات
چکيده
قرآن داراي ظاهر و باطني است، ظاهر قرآن كريم را عموم مردم م يفهمند ولي تا مرتب هاي از
طهارت باطني در شخص وجود نداشته باشد پذيرش قرآن به عنوان كتابي آسماني و التزام به ظواهر
آن صورت نم يگيرد. شايد بتوان گفت كه تز يكه و اخلاص و تقوا از لوازمی هستند كه در اين مسير
م يشود از آنها استفاده كرد. قرآن كريم بطون متفاوتي دارد كه فهم هر بطن، مرتب هاي از طهارت را
م يطلبد و بالاترين فهم متعلق به كساني است كه بر اساس اراده تكويني خداوند به بالاترين مرتبه
از مراتب طهارت رسيد هاند. عوامل رسيدن به اين طهارت، فكري و اعتقادي و اخلاقي و عملي است
كه با فقدان هر كدام از اين عوامل مرتبه طهارت نيز در فرد متفاوت م یشود.
 
یادداشت
پژوهش و پژوهشگري در طول تاريخ بشر استمرار يافته است و انسا نها بدون آن كه از پژوهش
خود سودي حاصل كنند آن را محقق م يساختند. هنگامی که آدمي در برابر سؤالي قرار م يگيرد
كه حتي دانستن آن به لحاظ مادي با ندانستن آن مساوي است، چنين جوابي م يتواند او را آرام
كند؛ چه اینکه انسان همواره جوياي شنيدن و يافتن است. جشنواره علامه حلی در راستای تقویت
انگیزه پژوهش، شناسایی نخبگان و تلاش علمی طلاب جوان حوز ههای علمیه و تشویق آنان
توانسته است گامهای مهم و مؤثری را در جهت هدفمند نمودن اقدامات پژوهشی در راستای
تعالی اندیش هها بردارد. این جشنواره عمدتاً به جه تدهی فعالی تهای پژوهشی طلاب به سمت
نیازهای پژوهشی و نیز کمک به کاربرد یکردن علوم اسلامی از طریق شناسایی مسائل و نیازهای
حوز ههای علمیه، جامعه و نظام اسلامی پرداخته است و نیز با سیاس تگذار یهای دقیق توانسته
است در جهت اهتمام به نیازهای علمی و پرداختن به موضوعات روز و کارآمد و تخصصی متناسب
با سطح علمی جشنواره مشارکت اساتید، مدیران، طلاب و فضلای حوز ههای علمیه را جلب نماید.

اخبار مرتبط