خانم مرضيه مظفري از تهران

شناسه خبر : 18430

1394/03/04

تعداد بازدید : 756

نام پژوهشگر:خانم مرضيه مظفري مدرسه علميه :مدرسه علميه الزهرا )س( گرايش علمي :فقه و حقوق اسلامي رتبه : شايسته تقدير سطح:دو امتياز:75.25
حق دسترسی به اطلاعات محیط زیستی از منظر اسلام
 
چکیده
حق دسترسی به اطلاعات محی طزیستی، ارتباط تنگاتنگی با حق برخورداری از سلامت
محی طزیست یعنی حقوق بنیادینی چون حق سلامتی و حیات در سطح فردی، گروهی، محلی،
ملی و جهانی و پایداری منابع مختلف زنده و غیرزنده محیط زیست دارد. در این تحقیق، ابتدا
مبانی، باورها، اصول محی طزیستی در اسلام، تعاریف و واژگان کلیدی آن مورد توجه واقع شده
و سپس ضمن انعکاس موضوع در قوانین و مقررات داخلی و بعضا خارجی، تلاش شده است
که ابعاد آن روشن و اهمّ دیدگاههای موجود درباره آن مورد تبیین واقع شوند. در نهایت، پس
از جم عآوری داد هها و اطلاعات عمومی و همچنین رجوع به منابع قرآنی و روایی، و بررسی
مبانی عقلی و تجزیه و تحلیل آنها، نیز با توجه به شرایط و اوضاع و احوال فعلی محی طزیست
دیدگاه «شفافیت » بر گرایش «اسرارگرایی » ترجیح داده شده است. تحقیق مذکور، به صورت
کیفی و کتابخان های انجام شده است و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده است.
 
یادداشت
از جمله مشکلات پیش روی این تحقیق، نو بودن موضوع در سطح جهاني و نبود و كمبود
اطلاعات و معلومات درباره حق دسترسي به اطلاعات محيط زيستي به زبان فارسي بود
که کار نگارش آن را با دشواری مواجه ساخت. جشنوار ههایی مانند علامه حلی، افزون بر
اینکه موجب تبادل اطلاعات پژوهشي در ميان پژوهشگران م یشوند، باعث طرح موضوعات
جديد شده و فضاي خوبي را براي اید ههاي جديد فراهم میسازد. با توجه به اينكه درباره حق
دسترسي به اطلاعات محي طزيستي از منظر اسلام كمتر بحث شده بر لزوم مطالعه و تحقيقات
بيشتر در اين خصوص تا يكد م يشود؛ و لازم است اين موضوعات از سوي محققان داخلي
بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد

اخبار مرتبط