خانم سيده زهرا موسوي از تهران

شناسه خبر : 18429

1394/03/04

تعداد بازدید : 637

نام پژوهشگر:خانم سيده زهرا موسوي مدرسه علميه :مدرسه علميه حضرت حجت)عج( تهران گرايش علمي :اخلاق و تربيت رتبه : شایسته تقدیر سطح:دو امتياز:75.5
اخلاق کارگزاران از منظر امیرالمومنان علی (علیه السلام)
 
چکیده
کارگزاران حکومت به سبب موقعیت ویژه ای که دارند ، همیشه در معرض خطر گرفتار شدن
به آفت ها و سوء استفاده از موقعیتند. ابتدا بنیا نهای اخلاقی کارگزاران مطرح شده و در ادامه
اخلاق فردی آنها بررسی شده و به حلم، سخاوت، ساده زیستی و... پرداخته شده است. سپس آفات
اخلاقی کارگزاران و آن دسته از علل و عواملی که سدکننده مسیر تحقق اهداف یا حتی کندکننده
دستیابی به اهداف حکومت است، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، نیز راههای پیشگیری
از این انحرافات و نحوه برخورد حضرت با کارگزاران متخطی تبیین شده است. حکومت پس از
گزینش افرادی با صلاحیت باید برای آ نها ناظرانی امین قرار دهد، و پس از یک نظارت دقیق نیاز
به ارزشیابی است تا کارگزاران کارآمد ، ارتقا یافته و با مدیران ضعیف برخورد شود
 
یادداشت
این رساله بنابر این امر که در صدد بیان نقطه نظر اسلام پیرامون اخلاق کارگزاران است ،به
اعتبار ماهیت و روش، تاریخی- توصیفی و به اعتبار موضوع، دینی- اخلاقی است. پژوهش
یکی از عناصر اصلی حوزه های علمیه به حساب میآید و جشنواره علامه حلی)ره( با هزاران
مقاله در سال، به خوبی توانسته است زمینه پژوهش در بین حوزویان فراهم و طلاب علاقمند
به پژوهش را فراهم سازد. جشنواره علامه حلی)ره( جایگاه مناسبی جهت شناسایی استعدادهای
علمی طلاب است. هر مقدار که یک اثر علمی مورد نقد قرار گیرد بر وثاقت و اعتبار آن افزوده
م یشود که این جشنواره چنین فرصتی را برای طلاب فراهم ساخته است. در پایان حمد و
ستایش فقط خدا را سزاست که بر ما منت نهاد و توفیق داد تا چند صباحی بر خوان معرفت و
اندیشه علوی مهمان و ریزه خوار خوان احسانشان باشیم و از دریای بیکران اندیشه های والای
علوی جرعه ای بنوشیم.

اخبار مرتبط