خانم زهرا خدابنده لو از تهران

شناسه خبر : 18428

1394/03/04

تعداد بازدید : 660

نام پژوهشگر:خانم زهرا خدابنده لو مدرسه علميه :مدرسه علميه امام حسن مجتبي)ع( تهران گرايش علمي :فقه و حقوق اسلامي رتبه : شايسته تقدير سطح:دو امتياز:75.55
بررسی ادله فقهی ممنوعیت و مشروعیت تلقیح مصنوعی
 
چکیده
تلقیح مصنوعی عبارت است از آبست نکردن زن با ریختن منی مرد در رحم او به وسیله
آلات پزشکی، بدون عمل مقاربت و نزدیکی. عد های از فقها به صورت مطلق حکم به حرمت
لقاح مصنوعی داده و عد های هم به صورت مشروط حکم صادر کرده و فقط تلقیح با بیگانه
را حرام دانست هاند. از آنچه گذشت م یتوان چنین نتیجه گرفت که اکثر دلایل و مستنداتی
که در مقام اثبات ممنوعیت تزریق اسپرم بیگانه در رحم زن و تلقیح مصنوعی زن ارائه شده
است، برای اثبات آشکار و قطعی مدعی کافی به نظر نم یرسد ولی در مجموع، و با توجه
به دلایل مزبور و مفاد آیات و روایات، بدون تردید م یتوان گفت که عمل تلقیح مصنوعی
زن با اسپرم بیگانه، جایز نیست. این تحقیق با هدف بنیادی و به روش توصیفی -تحلیلی و
گردآوری اطلاعات اسناد و مدارکی صورت گرفته و مطالب آن به شیوه متنی و کتابخان های
جم عآوری شده است
یادداشت
روش این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات اسناد و مدارکی بوده و به
شیوه متنی و کتابخانه ای جم عآوری شده است. از جمله محدودی تهایی که در زمینه نگارش این
تحقیق وجود داشت، م یتوان به کمبود منابع فقهی اشاره کرد. در پایان ازدست اندرکاران برگزاری
جشنواره سپاس گذاری نموده و خاطرنشان سازم که امسال، در قیاس با سال گذشته، تبلیغات
و پیگیر یها بیشتر شده و این موضوع در اشتیاق طلاب به بالابردن سطح کیفی تحقیقات اثر
گذار بوده است. امید است که هر سال کیفیت کار بالاتر رفته و رشد چش مگیری در این زمینه
داشته باشیم و طلاب بیشتر به مباحث روز و مبتلا به بپردازند و در زمینه فقه و اصول، نیز شاهد
تحقیقات چش مگیر و مؤثری باشیم.

اخبار مرتبط