خانم مهديه فرخ از تهران

شناسه خبر : 18427

1394/03/04

تعداد بازدید : 628

نام پژوهشگر:خانم مهديه فرخ مدرسه علميه :مدرسه علميه مشکات گرايش علمي :فقه و حقوق اسلامي رتبه :شايسته تقدير سطح:دو امتياز75.75
حمایت از حق نفقه زوجه در فقه امامیه
 
چکیده
از جمله حقوق مالی زوجین، نفقه زوجه است که در صورت دوام عقد و تمکین زوجه به عنوان
حقی بر عهده زوج م یباشد. نفقه زوجه عبارت است از فراهم نمودن نیازهای همسر، اعم از خوراک
و پوشاک و مسکن و خادم و نیاز به پزشک، گرچه زن خود نیز از تمکن مالی برخوردار باشد. وظیفه
مرد است که در مقابل تمکین زن، به او نفقه دهد و دارابودن زن و عدم دارابودن وی در آن تأثیری
ندارد و اگر مرد در صورت تمکین زن، از ارائه نفقه به او امتناع ورزد، بنابر مبانی فقهی، توسط حاکم
ملزم به پرداخت نفقه م یشود. ادله وجوب نفقه زوجه شامل آیات و روایات و اجماع است. مشهور
فقها شرط وجوب نفقه زوجه را دایم یبودن عقد و تمکین کامل زوجه م یدانند. این پژوهش سیر
بحث «حق نفقه زوجه » در میان فقه شیعه را مورد بررسی قرار داده و احکام و حدود نفقه آن را
که شامل ادله، اسباب، شرایط وجوب نفقه و ... را مورد بررسی قرار م یدهد و در نهایت، نشوز زوج،
استنکاف زوج متمکن از نفقه و استنکاف زوج غیرمتمکن از نفقه زوجه را تبیین کرده است
 
یادداشت
از جمله محدودی تهای این تحقیق، نداشتن امکان دسترسی به همه کتب فقهی وکتابخان ههای
مجهز بود که مرکز تحقیقات علوم اسامی در نر مافزار «جامع فقه اهل البيت عليه مالسلام-
كتابخانه ى‌ تخصصى فقه » این مشکل را حل نموده است. یکی از فرص تهای خوبی که جشنواره
علامه حلی)ره( ب هوجود آورده، ترغیب و تشویق طلاب برادر و خواهر به امر پژوهش و تحقیق
در حوزه علوم اسلامی و فرهن گسازی امر پژوهش در حوز ههای علمیه است که زمینه مناسبی
برای ظهور استعداد افراد پژوهشگر و مطالعه تخصصی این پژوه شها توسط اساتید و افراد خبره
و نقد و بررسی آثار پژوهشگران را بوجود آورده است. حضوره گسترده هر ساله پژوهشگران خود
گواه بر این مدعاست

اخبار مرتبط